At the wedding of a grandchild, Rav Dov Landau dancing with Rav Moshe Hillel Hirsch, the two roshei yeshiva of Slabodka celebrating.