Rav Menachem Katz, rov in Jackson, speaking at a siyum last night in the presence of Rav Yeruchem Olshin.