Rav Elya Brudny in conversation with Rav Pinchos Abuchatzeira at a wedding tonight.