At the Chanukah mesibah of Yeshiva Ruach HaTorah, led by Rabbi Menachem Mark.